Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland


De (vrijgevestigde) geestelijke gezondheidszorg is georganiseerd in 3 categorieën van hulpverlening, oplopend van lichte tot zwaardere hulpvragen. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering mits voldaan wordt aan een aantal criteria.

1. De huisarts en de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg huisarts): voor psychologische hulp bij lichte psychische klachten.
2. GBGGZ, Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg: wanneer u op 2 van de 3 levensgebieden: thuis, met familie of vrienden, op school of werk, de normale taken nog kunt uitvoeren, maar toch wel klachten van psychische aard ervaart. Denk bv aan angst- en of depressieve klachten of ervaren trauma. Er zijn geen ernstige symptomen zoals suïcidaliteit, ernstige verwaarlozing of dwangmatige rituelen, decompensatie, geweld of automutilatie of hier staan beschermende factoren tegenover. Beschermende factoren kunnen zijn: werk of structurele daginvulling en een dagelijks steunsysteem.
3. SGGZ, Specialistische GGZ: bij langdurige en meer complexe psychische (persoonlijkheids) stoornissen en een klachtenpatroon waarbij wel sprake is van suïcidaliteit, decompensatie e.d.

Zie ook de beslisboom voor informatie m.b.t het onderscheid BGGZ en SGGZ

Vergoedingen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
De behandeling binnen de Basis Generalistische Gezondheidszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar wanneer er een diagnose gesteld kan worden die voorkomt binnen het classificatiesysteem van de DSM 5 en er voorafgaand aan de behandeling een verwijzing is van de huisarts. De DSM 5 is een internationaal classificatiesysteem van psychische stoornissen. Allerlei klachten van psychologische aard staan hierin omschreven en zijn geclassificeerd.
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft maximumtarieven vastgesteld, waarvoor de psychologische zorg redelijkerwijze geleverd kan worden. Wanneer de behandeling afgesloten wordt, wordt uw eigen risico van 385 euro, voor zover u nog eigen risico over heeft, verrekend met de kosten van de behandeling. Wanneer u uw eigen risico verhoogt heeft, dan wordt dit evenredig verrekend. Een aantal diagnoses wordt niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar, zoals een aanpassingsstoornis, specifieke seksuologische problemen en relatieproblematiek als er bij geen van de partners een DSM 5 stoornis aanwezig is. In enkele gevallen is vergoeding wel mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. U kan dit navragen bij uw verzekeraar of uw polis checken.

Voldoen de klachten niet aan de criteria voor een DSM 5 classificatie dan zijn de kosten voor uw eigen rekening en geldt een tarief per consult van 45 minuten van € 105,25 . Er is in dat geval geen verwijzing van de huisarts nodig en ook hoeft er geen informatie te worden doorgegeven aan de zorgverzekering.
Vanuit de intake wordt, in geval van vergoede zorg, in gezamenlijkheid een indicatie afgegeven voor de zorgzwaarte. Dit is afhankelijk van de ingeschatte ernst van de problematiek en de te verwachte behandelduur.

Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende wettelijk vastgelegde zorgzwaarte producten:
• Basis GGZ Kort: bij problemen die weinig beperkingen in het dagelijks functioneren met zich mee-brengen (294 minuten, ongeveer 5 consulten).
• Basis GGZ Middel: bij problemen die waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren met zich meebrengen (495 minuten, ongeveer 9 consulten).
• Basis GGZ Intensief: bij problemen waarbij sprake is van ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren (750 minuten, ongeveer 12 consulten).
• Basis GGZ Chronisch: voor cliënten met risico gevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie (753 minuten, ongeveer 12 consulten)
• Onvolledig Behandeltraject: voor cliënten van wie blijkt dat ze niet in aanmerking komen voor behandeling vanuit de GB-GGZ ofwel cliënten die na de intakefase hun behandeling niet continueren.

De NZA tarieven zijn:
  • Kort: voor behandelingen gestart in 2020: €503,47 in 2021€ 522,13
  • Middel: voor behandelingen gestart in 2020 €853,38 in 2021 €885,01
  • Intensief: voor behandelingen gestart in 2020 €1383,65 in 2021 €1434,96
  • Chronisch: voor behandelingen gestart in 2020 €1330,98 in 2021 €1380,49
  • Onvolledig Behandeltraject: behandelingen gestart in 2021 €288,04
  • Onverzekerd Zorgproduct: € 114,41 per sessie van 45 minuten
  • Schriftelijke informatie aan bedrijfs- of verzekeringsarts €89,65

Een afspraak dient 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt deze in rekening gebracht.
Het tarief wat gehanteerd wordt voor 2019 is €85,00.

Binnen de hulpverlening is er sprake van directe en indirecte tijd:
Directe tijd is de gespreksduur of behandeltijd, deze is afhankelijk van de methodiek van behandelen 45 tot 60 minuten contacttijd. Een eerste kennismaking duurt veelal 60 minuten en een EMDR sessie ook. Indirecte tijd omvat: administratietijd voor o.m. aanmelding, verslaglegging, indicatie en opstellen behandelplan, afnemen van verplichte vragenlijsten (ROM, client tevredenheidsonderzoek) en niet cliëntgebonden tijd: herscholing, implementeren nieuwe  regelgeving, overleggen, etc.

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum de Reest
Zuiderlaan 142
7944 EJ Meppel

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957