De praktijk is tot 14 augustus gesloten i.v.m. vakantie. Neem in dringende gevallen contact op met uw huisarts. Voor lopende behandelingen is waarneming geregeld. U kan dan in dringende zaken mailen naar info@pp-equilibre.nl

Maatregelen Corona virus
Omwille van het waarborgen van de continuïteit van zorg is op advies van het RIVM en de overheid besloten om de face to face contacten om te zetten in een telefonisch dan wel digitaal consult middels beeldbellen. Werkwijze en informatie rondom beeldbellen wordt individueel in lopende behandelingen toegelicht via een al bekend email- adres van betrokkene. Nieuwe aanmeldingen zullen in eerste instantie telefonisch of via email benaderd worden om te kijken hoe een hulpverleningsaanbod gestalte kan krijgen zolang de maatregelen en adviezen van het RIVM van kracht zijn. Mogelijk kan de wachttijd iets oplopen.

Hulpvraag


Diverse klachten van psychologische aard kunnen aanleiding zijn tot een hulpvraag bij een psycholoog. Soms kom je er alleen niet meer uit en kan het zinvol zijn om hier tijdelijk ondersteuning bij te vragen. Niet alle hulpvragen worden meer vergoed, hoewel ze wel een legitieme reden kunnen zijn voor het raadplegen van een psycholoog. (zie vergoedingen).
Klachten van psychologische aard kunnen gelegen zijn in het gevoel (affect) of het emotionele welbevinden maar worden soms ook met name ervaren in het denken, in ervaren cognities. Klachten kunnen ervaren worden in contact met de omringende wereld, in contact met de ander. Veelal zijn angst- dwang -en depressieve klachten, posttraumatische stress, overmatig piekeren, lage zelfwaardering, faalangst e.d. aanleiding voor psychologische zorg.
Binnen een intake wordt gezamenlijk met de cliënt de hulpvraag vastgesteld en mag men van mij de richting of oplossing verwachten hoe deze hulpvragen het beste benaderd kunnen worden.
Richtinggevend hierbij zijn die methoden van behandeling die evidence based practice zijn. Dit zijn methoden die volgens de huidige stand en kennis van de wetenschap het beste resultaat geven. Ontwikkelde multidisciplinaire richtlijnen (Trimbos) worden daarbinnen meegenomen.
Echter, geen mens is gelijk, zo ook is geen klacht gelijk. Hetgeen maakt dat ook de methode aan moeten sluiten bij het individu. In gezamenlijk overleg worden de hulpvragen en plan van aanpak vastgelegd in een behandelplan, welke met enige regelmaat geëvalueerd en eventueel bijgesteld kan worden.

Hulpvragen verzekerde zorg.
Hulpvragen en klachten die te classificeren vallen binnen de DSM 5 worden veelal vergoed door uw zorgverzekeraar, wanneer het hulpverleningscontact voorafgegaan is door een geldige verwijzing van de huisarts. Relationele problematiek, burn-out, rouwproblemen en aanpassingsstoornissen in de regel niet. Bij sommige verzekeraars is dit aanvullend te verzekeren en soms is een werkgever bereid om tot vergoeding over te gaan. Check in geval van twijfel uw polis.
 

Aanmelden


U kunt zich aanmelden d.m.v. het invullen van uw gegevens via onderstaande button. Na contactname ontvangt u een aanmeldformulier. Deze kunt u invullen en per mail of per post retourneren. Na ontvangst wordt u ingepland voor een intake.

De huidige wachttijd bedraagt 4 - 6 weken en de behandelwachttijd 2 weken. Vakanties kunnen van invloed zijn op de wachttijd. 
Aanmelden

Contactgegevens


Gezondheidscentrum de Reest
Zuiderlaan 142
7944 EJ Meppel

Huisartsenpraktijk Balk
Herman Gorterstraat 10a
8561 BS Balk

info@pp-equilibre.nl
tel.nr.: 06-43495957